Medborgarbudget

Medbestämmande

Medborgarbudget (på engelska; Participatory Budgeting) är enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) definition ”ett samlingsbegrepp för modeller för att involvera medborgarna i prioriteringar av de gemensamma resurserna” och grundtanken är att återskapa medborgarnas förtroende och engagemang i diskussion om hur de gemensamma resurserna ska användas.

Det finns exempel på medborgarbudgetar från alla världsdelar. I Sverige har den vanligaste formen av medborgarbudget varit att invånarna har fått prioritera hur en del av investeringsbudgeten ska användas.  Det finns flera exempel där kommuninvånare har fått lämna förslag och rösta om hur exempelvis en park, ett torg eller en lekplats ska se ut.

En medborgarbudget genomförs i flera olika steg och måste föregås av noggranna förberedelser för att bli lyckad.  Medborgarbudget är den form av medborgardialog som har högst nivå av delaktighet från medborgarna, det vill säga medbeslutande. En förutsättning är att beslutsfattaren, i detta fall stadsdelsnämnden, är beredd att överlämna makten över hur en i förväg bestämd summa pengar ska användas utifrån givna kriterier.

Västra Hisingens medborgarbudget

I mål- och inriktningsdokumentet för budget 2017 som stadsdelsnämnden antog i september 2016 står det: 
- Stadsdelen har varit föregångare i arbetet med medborgardialoger, bland annat genom medborgarbudget. Invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. Stadsdelens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. 

Utifrån detta har stadsdelsnämnden avsatt 500.000:- kronor med motiveringen att: Medborgarbudget är ett konkret sätt att ge inflytande till invånarna.

Västra Hisingens medborgarbudget för trygghetskapande åtgärder genom möten mellan människor är den andra som genomförs av Göteborgs Stad Västra Hisingen.